UBYTOVACÍ ŘÁD

I. Obecná pravidla

Ubytování hostů v Penzionu Hermína probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).

Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro Penzion Hermína závazné.


II. Příjezd a odjezd hosta

 • Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize. Může být prodloužena se souhlasem Penzionu Hermína zápisem v Ubytovací knize.
 • Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti. Jeden host může být ubytován nejvýše s pěti dalšími osobami, jejichž jména je povinen sdělit ubytovateli.
 • Host potvrdí správnost svých osobních údajů a dobu pobytu podpisem v Ubytovací knize.
 • Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu od 14:30 hodin, opustit pokoj musí v den odjezdu do 10:00 hodin.
 • Host obdrží 2 ks klíčů + el.klíč (1 ks klíčů od pokoje , 1 ks centrálního klíče a 1 ks elektronického klíče od parkoviště). Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 2000,- Kč.
 • Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla (tj. jedno vozidlo na 5 ubytovaných osob) na parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně (e-mailem) dohodnutou předem, jinak podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele a k dispozici na recepci a na pokojích.
 • Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zkontrolovat, že je pokoj bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit na recepci.

III. Práva a povinnosti hostů

 

 • Host má právo po předchozím nahlášení na recepci užívat společnou kolárnu. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout. V kolárně je možné ukládat jízdní kola, koloběžky, lyže, skateboardy, jiné vybavení pouze po předchozí dohodě na recepci. Veškeré součásti a příslušenství (např. přilby, chrániče, cyklocomputery atd.) je host povinen odnést si do svého pokoje. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno dotýkat se ve společné kolárně vybavení, uloženého zde jiným hostem.
 • Hosté jsou povinni chovat se ve společné kolárně s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení.
 • Host je povinen ukládat peníze a veškeré cenné věci do trezoru, který je k dispozici na každém pokoji. Za věci uložené mimo trezor ubytovatel. V případě trezoru na číselný kód je host povinen nastavit kód dostatečně bezpečný (tj. nikoli 1234, 0000, 9999 apod.). V případě zapomenutého hesla se může host obrátit na recepci, kde oprávněný pracovník v přítomnosti hosta provede otevření trezoru.
 • Host je povinen vždy zamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.
 • Host je povinen vždy zamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy po 18 hodině. Host odpovídá za škodu na zařízení penzionu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen.
 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.
 • Do penzionu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.
 • Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.
 • Děti mladší 10 let mají pohyb po penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let.
 • Hosté nejsou oprávněni vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.
 • Psi a jiná zvířata mohou být s hostem v penzionu po předchozí dohodě s ubytovatelem. Host odpovídá za veškeré škody, které zvíře spáchá. Host je povinen mít zvíře vždy řádně zabezpečeného. Host není oprávněn ponechat psa bez dozoru na pokoji.
 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače. Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo (tj. např. žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ponorné ohřívače atd.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení pracovníkem penzionu.
 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).

Provoz penzionu

 1. Hosté mají právo na výměnu ručníků 2x týdně
 2. Výměna ložního práva se provádí 1x týdně, po odjezdu hosta nebo na požádání hosta (vhozením na podlahu).
 3. Hostům je k dispozici společná vybavená kuchyně s jídelnou na přípravu snídaně
 4. Noční klid platí od 22:00 do 6:00 hodin.
 5. V případě nepřítomnosti pracovníků penzionu je možné je zastihnout na telefonu 603-532193
 6. Provozovatelem penzionu a odpovědnou osobou je: firma Gastro morava, s.r.o., Břestek 1271, 698 0 1 Veselí nad Moravou, odpovědná osoba : René Valovič

Odpovědnost a sankce

Při závažném porušení povinností hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen pokoj a penzion neprodleně opustit.

 • Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
 • Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu.
 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům penzionu.
 • Tento ubytovací řád je platný od 15.10.2012 do odvolání.
 • Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný.

Ve Veselí nad Moravou dne 15.10.2012

Penzion Hermína
Provozovatel: Gastro morava, s.r.o., Břestek 1271, 698 01 Veselí nad Moravou

 

§ 754

(1) Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení).
(2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.

§ 755

Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

§ 756

Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

§ 757

Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

§ 758

O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení
HYPERLINK „http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx“ \l „par433“ § 433 a
HYPERLINK „http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx“ \l „par433“ 436.

§ 759

(1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
(2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.

 


Ubytování hosta

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hotelových hostů.

 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce nebo pověřenému pracovníkovi ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
 • Host obdrží svazek dvou klíčů a jeden elektronický klíč.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze s předchozím oznámením odpovědnému pracovníkovi.
 • Kontakt s recepcí je umožněn na telefonním čísle +420603-532193
 • Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách
 • V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.
 • Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Platba bude uhrazena v den příjezdu v hotovosti.
 • Přeje-li si host připojení na internet, je mu na každém pokoji k dispozici wifi připojení.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • Host je povinen při odchodu, zhasnout světla a klíč odevzdat v recepci hotelu. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, musí o tom den dopředu upozornit recepci.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Práva a povinnosti organizace

 • Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
 • Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta, nejméně však dvakrát týdně, dále při změně obsazení lůžka.
 • Úklid obsazeného pokoje se provádí každý druhý den.
 • Po ukončení pobytu provádět dezinfekci hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce penzionu.
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci hotelu a na každém pokoji.
 • Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 15.10.2012